Kontakt:
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice
IČO: 63913950
tel.: 602 424 599
tylnetolice@seznam.cz


2020


V roce 2020 oslaví náš spolek 137 let aktivního působení v ochotnickém divadle.


 

www.netolice.cz
www.muzeumnetolice.cz

 

Stanovy Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice
I.
Název
Název spolku je Spolek divadelních ochotníků TYL Netolice,z.s.
II.
Sídlo
Adresa sídla je Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice.
III.
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.
IV.
Cíle, poslání a principy Spolku
Spolek je dobrovolné sdružení občanů, přátel a příznivců herectví a divadla. Spolek usiluje o rozvoj kulturního a společenského života občanů a o uplatnění dalších prospěšných aktivit svých členů a spolupracujících subjektů.
V.
Hlavní činnost Spolku

 • Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 • Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
 • Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 • Připravuje a zajišťuje celkovou realizaci a propagaci divadelních her a pásem, kulturní projekty pro veřejnost, usiluje o rozšiřování zájmu o herectví a divadelnictví. Spolek pro divadelní hry pořizuje kostýmy, kulisy a další potřebné věci k realizaci divadelních her.
 • Vzdělává své členy formou návštěv jiných divadelních a kulturních akcí, dále formou pořádání besed a seminářů pro své členy odbornými lektory a profesionály.
 • Spolek se dále věnuje divadelní práci s dětmi a mládeží v tzv. „Tyláčku“, kde nacvičuje a realizuje dětské divadelní hry a pásma pro veřejnost.

VI.
Vedlejší činnost Spolku

 • Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII.
Členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 8 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, nezletilé osoby jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

 • Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

 • Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 • dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. IV těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII. těchto stanov;
 • zánikem spolku;
 • rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ
 • Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VIII.
Práva a povinnosti člena

 • Každý člen Spolku má právo:
 • podílet se na činnosti Spolku
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
 • po dovršení 18 let volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
 • Každý člen Spolku má povinnost:
 • platit členské příspěvky
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
 • dodržovat stanovy Spolku
 • aktivně se podílet na činnosti Spolku
 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku

 

IX.
Členské příspěvky

 • Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

 

 • Členský příspěvek za čestné členství se nehradí, dale nehradí děti a studenti.
 • Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda.

 

X.
Seznam členů

 • Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby                                    Právnické osoby
Jméno a příjmení                    Název
Bydliště                                  Sídlo
Datum narození                     IČ
Tel. č./ email                           Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 • Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 

 • Seznam členů je neveřejný. Vede jej pokladník spolku.

XI.
Orgány Spolku

 • Organizační strukturu Spolku tvoří:
 • Členská schůze
 • Výbor
 • Předseda (principál)
 • Kontrolní komise tříčlenná

 

 • Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII., uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XII.
Členská schůze

 • Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 • Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 • určit hlavní zaměření činností Spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem
 • rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
 • schvalovat výsledek hospodaření Spolku
 • volit členy výboru a předsedu (principála) a členy kontrolní komise
 •  jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 • hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku
 • rozhodnout o přeměně Spolku

 

 • Členská schůze je svolávána výborem nebo předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 • Právo zúčastnit se Členské schůze mají všichni členové Spolku, právo hlasovat, volit a být volen mají členové spolku starší 18 let. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 • Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně deset dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
 • Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku s hlasovacím právem. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem.
 • Jednání Členské schůze řídí předseda spolku, zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce.
 • Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIII.
Předseda (principál), výbor

 Předseda je statutárním orgánem Spolku. Volí jej Členská schůze.

 • Výbor volí Členská schůze a je nejméně pětičlenný, řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období. Předseda je členem výboru automaticky.
 • Navenek za Spolek jedná předseda (principál), případně spolu s dalšími členy výboru.
 • Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 • Předseda a výbor vedou a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečují o rozvoj Spolku.
 • Do působnosti výboru náleží:
 • svolávat Členskou schůzi,
 • přezkoumávat a schvalovat roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

XIV.
Kontrolní komise

 • přezkoumává a schvaluje roční závěrku hospodaření a závěrku publikuje v rámci spolku
 • volí se na Členské schůzi Spolku, má tři členy.

XV.
Majetek a hospodaření Spolku

 • Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl VI. těchto stanov.
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
 • Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
 • Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

XVI.
Zánik a likvidace Spolku

 • Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 6 měsíců od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 • Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
 •  Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVII.
Závěrečná ustanovení

 • Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 12.5.2017, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 13.5.2017.
 • Znění těchto stanov je účinné od 12.5.2017.

 

 

 

zapati baza